Cégspecialista.hu ...cégalapítás felsőfokon, út Európába...

Založenie spoločnosti v Slovenskej republike (s.r.o.)

Za cenu: 299 € 

 • Zabezpečenie sídla firmy v Komárne mesačne za 45 €
 • Vedenie účtovníctva v Komárne so znalosťou maďarčiny,  mesačne za 50 €
 • Dajte viesť svoje účtovníctvo u nás ( maďarsky hovoriace účtovníčky ). Raz do týždňa zabezpečíme bezplatnú konzultáciu so slovenským daňovým poradcom.
 • Zmeny v obchodnom registry firiem Komárno za 170 Eur, Budapest za 290 Eur, zápis nových činností do OR 10 Eur/kus.
 • Vymáhanie pohľadávok na Slovensku právnou cestou ( Naša firma sa špecializovala aj na vymáhanie pohľadávok, zabezpečuje komplexnú analýzu pohľadávok, vyhotovenie výziev pred exekúciou, komunáciu s exekútormi, so správcami konkurznej podstaty, s veriteľmi a dlžníkmi.  Zabezpečíme komplexnú písomnú agendu exekučného konania, ako aj priamy a telefonický styk s dlžníkmi. S viacerými súdnymi exekútormi máme dlhoročné dobré pracovné vzťahy.
 • Majiteľom slovenskej firmy môže byť štátny príslušník ktorejkoľvek krajiny ale konateľ spoločnosti musí byť zo štátov EÚ resp. zo štátov OECD (www.oecd.org)
 • So spoločnosťou (ready made- firma založená na kľúč) vlastniacou únijné daňové identifikačné číslo môžete začať okamžite podnikať.  V prípade ak u nás založíte spoločnosť zabezpečíme Vám  maďarsky hovoriaceho účtovníka, resp.maďarsky hovoriacich právnych zastupiteľov (právnika, notára atď).
 • V prípade záujmu o registráciu automobilu Vám takisto poradíme , viac na stránke  www.szlovak-auto.hu .
Doklady potrebné pre založie obchodnej spoločnosti pre príslušníkov Európskej Únie: 
 
výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní, občiansky preukaz, doklad o bydlisku alebo platný cestovný pas s dokladom o bydlisku.

Prednosti Slovenska - daňové výhody:
 
 • Daň z príjmov právnických osôb : 19 %
 • Daň z príjmov fyzických osôb a zo závislej činnosti : 19 %
 • Daň z pridanej hodnoty: 20 % ( v roku 2011 )
 • Miestna remeselnícka daň : NIE JE
 • Daň z dividend: NIE JE ( v prípade ak konateľ firmy má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky )
 • Zvláštna daň : NIE JE
 • Registračná daň na motorové vozidlá  : NIE JE
 • Možnosť odpočtu dane z pridanej hodnoty pri nákupe osobných motorových vozidiel ! 
 • Daň po členskej pôžičke : NIE JE
AJ občan Maďarskej republiky môže byť vlastníkom alebo konateľom slovenskej firmy ( v rámci Európskej Únie môže v ktoromkoľvek štáte založiť firmu príslušník ktoréhokoľvek štátu EÚ ) :
 
Občan Maďarskej republiky môže bez obmedzenia, s dodržaním legislatívy daného štátu realizovať podnikanie  na území Európskej Únie. 
 
Nie je podmienka aby konateľ bol v pracovnom pomere s firmou, vedľa závislej činnosti na plný úväzok sú rozšírené aj skrátené pracovné úväzky ako aj práce na dohody o vykonaní práce (ročne max 350 hodín).
 
 • nájomná zmluva na 6 mesiacov platené naraz 
 • zapísané sídlo spoločnosti je totožné s adresou kancelárie, tým pádom sme v dispozícii  v pracovnej dobe v plnom rozsahu pri obchodných stykoch ako aj pri stykoch s orgánmi štátnej správy
 • bezplatné poradenstvo / v súvislosti s chodom firmy
 • preberanie poštových zásielok , bezplatné zaslanie emailom / v prípade potreby telefonické oznámenie , písaná forma prekladu z maďarského jazyka 5 €/strana, kancelária je schopná zabezpečiť ďalšie potrebné sekretárske služby /30€ / hod. 
 • koordinácia účtovníctva vo vlastnej účtovnej kancelárii. 

Prečo sa oplatí vopred založenú (ready made) slovenskú firmu kúpiť práve od nás?

 1. Nemusíte čakať poldruha mesiaca na založenia firmy , resp. na vydanie EÚ osvedčenia na DPH. 
 2. Pri kúpe firmy Vám potvrdíme, že ready made firma nemá žiadne záväzky voči štátnemu rozpočtu a nemá žiadne iné dlhy.
 3. Naši kolegovia disponujú s dlhoročnou praxou a perfektnou znalosťou maďarského a slovenského jazyka.

Prečo sa oplatí založiť alebo kúpiť firmu v Komárne?

Hraničné mesto, v každom úrade hovoria aj po maďarsky, po diaľnici M1 je rýchlo dosiahnuteľné.
 
 • rapidné vybavovanie vecí, zakladanie firiem ako aj prevedenie zmien na digitálnej báze
 • skoro všetko potrebné sa nachádza na jednom mieste  (naša kancelária sa nachádza 900 m od hraníc , taktiež ako obvodný úrad odbor živnostenského podnikania, notáry, banky, pošta a naša účtovná kancelária..
 • pokrytie maďarskym GSM sygnálom je bezproblémové.

Aký je postup pri založení respektívne pri kúpe firmy? ( ready made )

 1. Je potrebná konzultácia s predstaviteľom našej firmy  (telefonicky alebo mail-om)
 2. Váš výpis z registra trestov k nám treba doručiť poštou, osobne, alebo mailom, ktorý dáme úradne preložiť.Ďalšie potrebné doklady : občiansky preukaz, doklad o trvalom pobyte, alebo cestovný pas s dokladom o trvalom pobyte.
 3. Výber okruhu činností a obchodného mena firmy.
 4. Uzatvorenie mandátnej zmluvy za účelom poskytnutia sídla.
 5. Notárske overenie zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy a podpisových vzorov.
 6. Zriadenie bankového účtu ( žiadosť o vydanie platobnej karty, zriadenie internetbankingu) po obdržaní výpisu z obchodného registra.
 7. Podpis žiadostí potrebné na vydanie slovenských daňových identifikátorov u nášho účtovníka.
 8. K vybaveniu Únijného daňové čísla sa netreba dostaviť osobne, za Vás to vybavia naši kolegovia.
 9. Našich zákazníkov sprevádzame osobne k notárovi, do banky, aj do našej kancelárie. 
 
V zmysle novely zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve platnej od  1.1.2010  obchodné spoločnosti (aj s.r.o.) sú povinné svoje účtovníctvo si dať overiť audítorom ak sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
 1. celková suma majetku presiahla 1.000.000 eur, pričom sumou sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 , ods.3
 2. čistý obrat presiahol 2.000.000 eur, t.j. z predaja výrobkov,tovarov a poskytnutých služieb po odpočítaní zliav
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30
Povinnosť auditu má aj obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu.
 
Povinnosť podať priznanie DPH (štvrťročný platiteľ) je do 25.dňa od uplynutia štvrťroka.  
 
Povinnosť podania súhrnného výkazu DPH je do 20.dňa nasledujúceho mesiaca.